Privacy- en Cookiebeleid
Rosalie


PRIVACYBELEID

1. Inleiding
Rosalie BV (hierna te noemen ‘Rosalie’) wil graag contact met je hebben op een manier waar jij je prettig bij voelt. In dit privacy- en cookiebeleid geven we aan welke informatie we van je kunnen vragen, waarom we die informatie vragen en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen.

 

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op onze website (www.rosalie-tilburg.nl) social media kanalen, (digitale) acties, nieuwsbrieven, promoties etc. van Rosalie. Het moet daarbij gaan om informatie die privacygevoelig is. Kort gezegd zijn dit alle (unieke) persoonsgegevens die met jou te maken hebben of tot jou herleidbaar zijn.
 

2. Doel verwerking van persoonsgegevens
Bij gebruik van onze producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens van en over je verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens van een contactformulier dat je invult om in contact met ons te komen of informatie die wij verzamelen wanneer je gebruikmaakt van onze (mobiele) website en deelname aan prijsvragen.

 

We verzamelen persoonsgegevens om, aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen, onze producten en diensten beter op je behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen, namelijk om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar je als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertenties die wij inzetten zo relevant mogelijk voor je te laten zijn.


Je leest in dit document o.a. hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast lees je in dit document hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe je je gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.
 

3. Grondslag verwerking
Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is.
Rechtsgronden waarop Rosalie je persoonsgegevens kan verwerken zijn:

Toestemming: er is sprake van rechtsgeldige toestemming wanneer je in vrijheid, geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat je instemt met een specifieke verwerking door Rosalie, zoals wanneer je je inschrijft voor een e-mailnieuwsbrief.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: je persoonsgegevens kunnen ook door Rosalie verwerkt worden omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die je met Rosalie hebt of aangaat, of om maatregelen te treffen vanwege je verzoek voor de sluiting van een overeenkomst. Bijvoorbeeld bij het maken van een reservering.

Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moet Rosalie je persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op Rosalie rust te voldoen. Een voorbeeld is het bewaren van bepaalde gegevens op grond van fiscale wetgeving.

Gerechtvaardigd belang: Rosalie kan je gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij je belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Om vast te stellen of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van Rosalie (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.


4. Welke gegevens worden verwerkt?
4. a algemeen
Rosalie verwerkt persoonsgegevens die toereikend zijn, ter zake dienend zijn en zijn beperkt tot wat noodzakelijk is om het door haar beoogde doel te bereiken. Om dit doel te bereiken verwerkt Rosalie onder andere (doch niet uitsluitend) gegevens van consumenten en zakelijke relaties. Daarbij kunnen onder meer de volgende gegevens worden verwerkt:

Voor - en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Adres;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt;
Gegevens over activiteiten op onze website;
Gegevens over je surfgedrag op onze websites;
IP-adres;
Locatiegegevens;
Internetbrowser en type apparaat.
Bovenstaande is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld je e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere dienst geen gebruik maakt van je e-mailadres, maar bijvoorbeeld wel van je locatie.


4.b Het verstrekken van gegevens is niet verplicht maar soms wel noodzakelijk
Je bent niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat je met ons communiceert. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je je persoonsgegevens wilt verstrekken of niet.

Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Maak je bijvoorbeeld een reservering vai de reserveringstool dan hebben we je gegevens nodig om deze reservering te bevestigen en om te kunnen kunnen communiceren over deze reservering. Wil je een nieuwsbrief ontvangen of deelnemen aan een prijsvraag dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig.
 

4.c  Deelname aan campagnes, prijsuitreikingen, prijsvragen
Als je aan prijsvragen of evenementen deelneemt kunnen we je vragen om persoonsgegevens. Welke gegevens dat zijn hangt af  van de campagne, prijsuitreiking of prijsvraag. Om te kunnen ‘winnen’ vragen we vaak om je naam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer en antwoorden op open vragen. Als het nodig is om je de prijs per post toe te sturen (bijvoorbeeld voor tickets of producten), vragen we je ook om je postadres of vragen we naar andere specifieke details die we nodig hebben om de prijs aan je uit te kunnen reiken. We hebben die informatie nodig om je deelname te verwerken en met je te kunnen communiceren over je prijs of om de prijzen naar je te kunnen sturen.


5. Termijn gebruik van gegevens.
De termijn(en) die wij hanteren voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken hangt af van het soort informatie dat we van je hebben en hoe en waarom we die informatie hebben ontvangen.

Rosalie zal de door haar verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt. Rosalie hanteert daarbij als uitgangspunt dat zij de persoonsgegevens niet langer dan één jaar zal bewaren, tenzij de toepasselijke (civiele of fiscale) wetgeving een langere termijn voorschrijft. Na afloop van deze termijn worden de persoonsgegevens door Rosalie verwijderd of geanonimiseerd.

Ontvang je e-mails met acties en aanbiedingen van Rosalie omdat je een reservering hebt gemaakt bij Rosalie, dan blijft je deze ontvangen tot uiterlijk een jaar na aankoop of gebruik.

Ontvang je e-mails met acties en aanbiedingen van Rosalie omdat je je hiervoor hebt aangemeld, dan blijf je deze ontvangen totdat je je hiervoor afmeldt.

Financiële gegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen zeven jaar worden bewaard.
 

6. Rosalie Verantwoordelijk
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Rosalie (handelsnaam van Rosalie B.V.) en de aan haar gelieerde vennootschappen. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Rosalie B.V.


6.a Verwerkers van Rosalie
Rosalie deelt de door haar verwerkte persoonsgegevens met derden, indien zij dat noodzakelijk of dienstig acht voor het optimaliseren van een bedrijfsproces, het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Rosalie persoonsgegevens verwerken, sluit Rosalie een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst moet zorgdragen voor een gelijkwaardig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zoals bij Rosalie gebruikelijk is. Rosalie blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Voorbeelden van derden met wie Rosalie persoonsgegevens kan delen zijn:
Ontwikkelaars van digitale diensten;
Bezorgdiensten van onze producten;
Leveranciers van technische platforms, data warehouses en infrastructuurmanagement;
Leveranciers van betaaldiensten;
Leveranciers van producten;
Incassodiensten;
Analytics en datamanagementdiensten;
Bedrijven die marktonderzoek en klantenquêtes uitvoeren;
Marketing services (CRM / e-mailmarketingplatforms, marketingbureaus);
Klantenservice;
Reclamebureaus en ad-tech vendors;
Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat naar een bepaalde term heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

6.b Doorgifte derde landen en beveiliging
Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaven we te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek, passend is om ongeoorloofde toegang tot en aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, een beperkte groep van medewerkers die toegang heeft tot de gegevens, pseudonimisering van gegevens, anonimisering van gegevens, enzovoorts).

7 Rechten en Contact
Met dit privacy- en cookiebeleid willen we je duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met je gegevens. Indien je vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door Rosalie, of wanneer je je rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of middels het contactformulier.


7.a Rechten
Je hebt de volgende rechten:  

Recht op inzage: je hebt recht op kosteloze inzage in welke persoonsgegevens wij van je verwerken.

Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij van je bewaren onjuist of onvolledig zijn, kun je ons vragen je persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.

Recht op gegevensverwijdering: je hebt het recht op verwijdering van je persoonsgegevens wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, (ii) je je toestemming voor de verwerking intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is), (iii) je (gegrond) bezwaar maakt tegen de verwerking, (iv) de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, (v) dit op grond van een wettelijke bepaling vereist is of (vi) de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een zogenaamde dienst van de informatiemaatschappij. In sommige gevallen is het niet mogelijk om je persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht voor Rosalie geldt om de gegevens te bewaren, wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met je (bijvoorbeeld het bezorgen van een product nadat deze besteld is in een van onze webshops) of wanneer het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in een concreet geval zwaarder zou moeten wegen.
Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van je persoonsgegevens wordt gecontroleerd).

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (“dataportabiliteit”): onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat en om je persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

Bezwaar tegen verwerking: je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege met je specifieke situatie verband houdende redenen. In dat geval zal een belangenafweging plaatsvinden met inachtneming van je specifieke situatie.

Verder heb je ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij Rosalie of bij de toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kun je doorgeven dat je niet langer wil dat je persoonsgegevens verstrekt worden aan groepsmaatschappijen of aan derden, je persoonsgegevens gecombineerd worden tot een profiel, of je gegevens gebruikt worden voor het doen van gerichte aanbiedingen of het per e-mail ontvangen van informatie en aanbiedingen.

7.b Contact
Per post:
Rosalie
Heuvel 2
5038 CN Tilburg
+31 (0) 13-8228847

Per mail: info@rosalie-tilburg.nl

Indien je voor een verzoek geen gebruik maakt van de daarvoor bedoelde webformulieren, denk er dan aan om duidelijk je (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen (waarop duidelijk staat vermeld dat het een kopie is en je BSN nummer onherkenbaar is gemaakt). Dit zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens waar je verzoek betrekking op heeft betrekking hebben op jou. De kopie van je identiteitsbewijs zal slechts verwerkt worden voor je identificatie in het kader van je verzoek en zal vervolgens verwijderd worden.

 

Het privacy- en cookiebeleid van Rosalie kan van tijd tot worden gewijzigd. Bijvoorbeeld in verband met veranderen wetgeving of technologische ontwikkelingen. Waar mogelijk en nodig houden we je op de hoogte van deze wijzigingen.
 

COOKIEBELEID ROSALIE
 

1. Wat zijn cookies?
Rosalie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rosalie gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. De cookies kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden en helpen daarnaast om de website goed te laten werken.

Rosalie gebruikt cookies anderzijds om haar websites te optimaliseren en het surfgedrag van de websitebezoeker bij te houden, zodat Rosalie op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij het eerste bezoek aan de websites van Rosalie wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies ervan.

2. Type cookies
Hieronder staan de verschillende type cookies die wij plaatsen. Per type cookie staat ook het doel waarvoor we deze inzetten, aangegeven. We hanteren hierbij de gangbare Engelse terminologie.

Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site may not work then.

Analytical Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.
Functional Cookies
These cookies allow the provision of enhance functionality and personalization, such as videos and live chats. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies, then some or all of these functionalities may not function properly.

Targeting Cookies
These cookies are set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites. They work by uniquely identifying your browser and device. If you do not allow these cookies, you will not experience our targeted advertising across different websites.
3. Google Analytics
Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te kunnen maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan het UE-U.S.  Privacy Shield Framework. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

4. Facebook en Twitter buttons en Youtube video’s
Op onze websites zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter en video’s van Youtube die “geembed” zijn in onze website. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Google/ Youtube of Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Google en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google en LinkedIn opgeslagen. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden zich te houden aan het UE-U.S.  Privacy Shield Framework. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

5. Cookie-overzicht
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van je browser.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze websites advertenties aan je laten zien. Deze cookies kan je centraal beheren via ‘Your Online Choices’. www.youronlinechoices.com


Dit cookiebeleid is het laatst gewijzigd op 15 november 2021

Contact

Voor vragen kun je ons mailen of kun je het bijgevoegde formulier invullen.  We nemen zo snel mogelijk contact met je op.


Rosalie
(Korte) Heuvel 2, 5038 CN Tilburg
info@rosalie-tilburg.nl  |  Tel: 013-8228847

Openingstijden:
Woensdag - Donderdag - Vrijdag - Zaterdag - Zondag
vanaf 12.00 uur

Maandag - Dinsdag gesloten  

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Bedankt voor jouw bericht!